16/07/2020 17:45
Xem với cỡ chữ

Sẽ điều chỉnh phân công trách nhiệm thanh tra, giám sát ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị, cá nhân về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.
Theo dự thảo Thông tư đăng tải ngày 15/7/2020 tại Cổng thông tin điện tử NHNN, có 03 nội dung thuộc Điều 4 và Điều 5 của Thông tư số 03/2015/TT-NHNN sẽ được sửa đổi, bổ sung. Theo đó, Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh chịu trách nhiệm thanh tra và giám sát an toàn vi mô đối với trụ sở chính đặt tại địa bàn tỉnh, thành phố của một số loại tổ chức tín dụng (ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng thương mại cổ phần và tổ chức tài chính vi mô…).
Ngoài ra, dự thảo Thông tư này cũng giao Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh chịu trách nhiệm thanh tra, giám sát đối với trụ sở chính đặt tại địa bàn tỉnh, thành phố của các ngân hàng chính sách.
Theo đánh giá của NHNN, việc điều chỉnh phân công trách nhiệm như trên có tác dụng khắc phục kẽ hở trong hoạt động thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng do trụ sở chính của nhiều tổ chức tín dụng đang thực hiện hoạt động kinh doanh (bao gồm hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác) tại nhiều tỉnh,thành phố và có xu hướng mở rộng, trong khi hoạt động kinh doanh của trụ sở chính của các tổ chức tín dụng chưa được quy định rõ là đối tượng thanh tra của Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh hay đơn vị nào trong Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
Dự thảo Thông tư này sau khi được ban hành sẽ tạo ra sự thay đổi quan trọng trong công tác thanh tra, giám sát của NHNN đối với hoạt động tại trụ sở chính của nhiều tổ chức tín dụng, trong đó có cả ngân hàng chính sách như Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Theo quy định tại dự thảo Thông tư nói trên, hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác của trụ sở chính VDB sẽ do Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh Hà Nội thực hiện việc thanh tra, giám sát bởi trụ sở chính của VDB được đặt tại thành phố Hà Nội./.
Nguyễn Cảnh Hiệp - Ban Cân đối Kế hoạch
Tìm theo ngày :