09/07/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Sẽ điều chỉnh chính sách về cho vay lại vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị, cá nhân về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

     Theo dự thảo Nghị định đăng tải ngày 07/7/2020 tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, có 06 nội dung thuộc Điều 16, Điều 17, Điều 21 và Điều 26 của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP sẽ được sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ. Các nội dung này tập trung vào một số vấn đề quan trọng trong chính sách cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ như: mức bảo đảm tiền vay, tỷ lệ cho vay lại, quy trình thẩm định cho vay lại, trả nợ khoản vay lại.
     Việc sửa đổi, bổ sung chính sách cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ như trên được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 652/VPCP-KTTH ngày 23/01/2020 của Văn phòng Chính phủ, trong đó giao Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 97/2018/NĐ-CP, đảm bảo phù hợp với pháp luật có liên quan, sát với thực tế và thuận lợi trong việc điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
     Nếu được Chính phủ chấp thuận ban hành, các quy định được điều chỉnh nói trên sẽ có tác động không nhỏ đến hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) thời gian tới, bởi nghiệp vụ cho vay lại vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ tạo ra tỷ trọng dư nợ rất lớn trong tổng tài sản của VDB.
     Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 97/2018/NĐ-CP, VDB là cơ quan được ủy quyền cho vay lại vốn vay ODA và vay ưu đãi của Chính phủ theo hình thức không chịu rủi ro tín dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thực hiện các chương trình, dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư của Nhà nước./.

Nguyễn Cảnh Hiệp - Ban Cân đối Kế hoạch

Tìm theo ngày :