25/03/2020 16:19
Xem với cỡ chữ

Công nhận kết quả thực hiện đề án KHCN cấp Ngành

Ngày 24/3/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-NHPT về việc công nhận kết quả thực hiện đề án khoa học và công nghệ cấp Ngành do Ban Kiểm soát chủ trì.
Theo đó, đề án khoa học và công nghệ cấp Ngành “Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng quy trình kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam” do ban Kiểm soát chủ trì được xếp loại Đạt./.
HN
Tìm theo ngày :